Đề tặng

Tùy Chỉnh

Dành tặng cho người bạn thân nhất của tôi những năm tháng thanh xuân đó.