Đọc Truyện [Hoàn][QT✿BHTT✿Mau Xuyên] Thiết Định Bất Hợp Cách - Hiểu Bạo - Truyen.Us

Đọc Truyện [Hoàn][QT✿BHTT✿Mau Xuyên] Thiết Định Bất Hợp Cách - Hiểu Bạo

Tác giả: miango11

Đọc Truyện

Thể loại: Vả mặt, mau xuyên, sảng văn
Vai chính: Tô Mạt Hoan ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Mau xuyên


Văn án:
Tô Mạt Hoan đã chết, đại khái là ông trời không đành lòng thu nàng, cho nàng một lần cứu lại chính mình cơ hội.
Tuy nói trói định hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, này đều không phải sự.
Nhưng làm một cái yêu diễm đồ đê tiện vũ thẳng, ai tới nói cho nàng,
Vì cái gì nàng mỗi lần tiếp xúc đến nhiệm vụ đối tượng đều như vậy hentai???

Nói tóm lại, đây là một cái yêu diễm đồ đê tiện đã chết lúc sau bị hệ thống trói định,
Nhiệm vụ trung bị các loại bẻ cong chuyện xưa.Bổn bảo đã cùng Tấn Giang giải ước, này văn không vào V, thuần túy dựa ái phát điện, các bảo bảo có thể vô áp lực hưởng thụ quan khán lạp.

Danh sách Chap

Đệ 1 chương【 Đả đảo tâm cơ nữ chủ 】

Đệ 2 + 3 chương【 Đả đảo tâm cơ nữ chủ 】

Đệ 4 chương【 Đả đảo tâm cơ nữ chủ 】

Đệ 5 chương

Đệ 6 chương

Đệ 7,8,9 chương

Đệ 10 chương

Đệ 11+12 chương

Đệ 13 chương [H]【 Đả đảo tâm cơ nữ chủ 】

Đệ 14 chương【 Đả đảo tâm cơ nữ chủ 】

Đệ 15 chương 【 Đả đảo tâm cơ nữ chủ 】

Đệ 16 chương 【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (01) 】

Đệ 17 chương 【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (02)】

Đệ 18 chương 【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (03)】

Đệ 19 chương【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (04)】

Đệ 20 chương【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (05)】

Đệ 21 chương【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (06)】

Đệ 22 chương【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (07)】

Đệ 23 chương【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (08)】

Đệ 24 chương【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (09)】

Đệ 25 chương [H]【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (10)】

Đệ 26 chương [H]【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (11)】

Đệ 27 chương [H]【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (12)】

Từ Weibo Bạo

Đệ 28 chương【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (13)】

Đệ 29 chương【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (14)】

Đệ 30 chương【 Trí đấu ác độc Thái Hậu (15)】

Đệ 31 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (01)】

Đệ 32 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (02)】

Đệ 33 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (03)】

Đệ 34 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (04)】

Đệ 35 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (05)】

Đệ 36 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (06)】

Đệ 37 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (07)】

Đệ 38 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (08)】

Đệ 39 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (09)】

Đệ 40 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (10)】

Đệ 41 chương [H]【Nhân tra tự mình cải tạo (11)】

Đệ 42 chương [H]【Nhân tra tự mình cải tạo (12)】

Đệ 43 chương [H]【Nhân tra tự mình cải tạo (13)】

Đệ 44 chương [H]【Nhân tra tự mình cải tạo (14)】

Đệ 45 chương [H]【Nhân tra tự mình cải tạo (15)】

Đệ 46, 47, 48 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (16)(17)(18)】

Đệ 49, 50 chương【Nhân tra tự mình cải tạo (19)(20)】

Đệ 51 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】Chapter·1

Đệ 52 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】Chapter·2

Đệ 53 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】Chapter·3

Đệ 54 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】Chapter·4

Đệ 55 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】Chapter·5

Đệ 56 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】chapter·6

Đệ 57 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】chapter·7

Đệ 58, 59, 60 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】chapter·8 , 9, 10

Đệ 61 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】chapter·11

Đệ 62 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】chapter·12

Đệ 63 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】chapter·13

Đệ 64 chương [H]【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】chapter·14

Đệ 65 chương【 Xoa nữ nãi sư siêu thần lộ 】chapter·15

Đệ 66,67,68 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·1

Đệ 69 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·4

Đệ 70 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·5

Đệ 71 chương (16+)【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·6

Đệ 72 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·7

Đệ 73 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·8

Đệ 74+75 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·9

Đệ 76 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·11

Đệ 77 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·12

Đệ 78 chương [H]【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·13

Hình tay Thanh Thanh

Đệ 79+80 chương [H]【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·14

Đệ 81+82 chương [H]【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·16

Đệ 83 chương [H]【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·18

Đệ 84 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·19

Đệ 85 chương【 Đế quốc cứu vớt kế hoạch 】chapter·20

【 Phúc lợi thế giới một 】Chapter·1

【 Phúc lợi thế giới một 】Chapter·2

[H]【 Phúc lợi thế giới một 】Chapter·3

【 Phúc lợi thế giới một 】Chapter·4+5 [H]

Đệ 86 chương 【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter•1

Đệ 87 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·2

Đệ 88 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·3 (2018-09-09 17:57:00)

Đệ 89 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·4 (2018-09-11 19:19:33)

Đệ 90 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·5 (2018-09-12 19:07:14)

Đệ 91 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·6 (2018-09-13 19:15:12)

Đệ 92 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·7 (2018-09-14 19:44:17)

Đệ 93 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·8 (2018-09-15 19:28:17)

Đệ 94 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·9 (2018-09-16 19:35:02)

Đệ 95 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·10 (2018-09-18 18:32:48)

Đệ 96 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·11(2018-09-19 18:36:48)

Đệ 97 chương【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·12 (2018-09-20 17:39:14)

Đệ 98 chương [H]【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·13

Đệ 99+100 chương [H]【 Nữ xứng đoạt ái kế hoạch 】chapter·14

Đệ 101 chương 【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】(2018-09-25 19:30:59)

Đệ 102 chương【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·2 (2018-09-26 17:55:45)

Đệ 103 chương【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·3 (2018-09-27 19:32:22)

Đệ 104 chương【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·4 (2018-09-29 18:01:47)

Đệ 105 chương (2018-09-30 19:18:34)

Đệ 106 chương【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·6 (2018-10-02 18:59:11)

Đệ 107 chương【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·7 (2018-10-03 18:22:39)

Đệ 108 chương【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·8 (2018-10-04 19:46:40)

Đệ 109 chương [H]【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·9

Đệ 110 chương【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·10 (2018-10-06 19:02:03)

Đệ 111 chương (2018-10-07 19:27:36)

Đệ 112 chương [16+]【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·12

Đệ 113 chương【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·13 (2018-10-10 18:22:31)

Đệ 114 chương (2018-10-11 18:15:47)

Đệ 115 chương【 Đoạt lấy vai chính quang hoàn 】chapter·15 (2018-10-13 18:29:29)

Đệ 116 chương【 Tướng Quân trời sinh hiếu thắng 】chapter·1

Đệ 117 chương【 Tướng quân trời sinh hiếu thắng 】chapter·2 (2018-10-16 18:37:45)

Đệ 118 chương (2018-10-17 18:26:17)

Đệ 119 chương【 Tướng quân trời sinh hiếu thắng 】chapter·4 (2018-10-18 18:11:43)

Đệ 120 chương【 Tướng quân trời sinh hiếu thắng 】chapter·5 (2018-10-19 17:49:39)

Đệ 121 chương【 Tướng quân trời sinh hiếu thắng 】chapter·6 (2018-10-21 07:12:57)

【Xin nghỉ giả ~】(2018-10-21 18:00:24)

Đệ 122 chương [H]【 Tướng quân trời sinh hiếu thắng 】chapter·7

Đệ 123 chương【 Tướng quân trời sinh hiếu thắng 】chapter·8 (2018-11-01 18:24:36)

Đệ 124 chương (2018-11-03 17:37:59)

Đệ 125 chương【 Tướng quân trời sinh hiếu thắng 】chapter·10

Đệ 126 chương (2018-11-05 17:24:32)

Đệ 127 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·2 (2018-11-07 18:36:28)

Đệ 128 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·3 (2018-11-09 18:11:47)

Đệ 129 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·4 (2018-11-10 19:35:31)

Đệ 130 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·5 (2018-11-12 19:03:01)

Đệ 131 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·6 (2018-11-13 18:35:03)

Đệ 132 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·7 (2018-11-15 07:27:06)

Đệ 133 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·8 (2018-11-16 18:16:32)

Đệ 134 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·9 (2018-11-17 18:42:52)

Đệ 135 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·10 (2018-11-18 18:58:56)

Đệ 136 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·11 (2018-11-19 18:15:50)

Đệ 137 chương [H]【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·12 (2018-11-21 19:20:14 )

Đệ 138 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·13 (2018-11-22 19:37:25)

Đệ 139 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·14 (2018-11-23 19:32:09)

Đệ 140 chương【 Xem Bạo văn mười đại thống khổ 】

Đệ 141 chương【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·16 (2018-11-25 18:46:02)

Đệ 142 chương [H]【 Pháo hôi cầu sinh chỉ nam 】chapter·17

143 ~ 145

146 + 147, Thế giới mười: 【 Công lược vô tính thế giới 】

Đệ 148 chương【 Công lược vô tính thế giới 】chapter·3 (2018-12-10 19:49:56)

Đệ 149 chương【 Công lược vô tính thế giới 】chapter·4 (2018-12-15 18:59:32)

Đệ 150 chương【 Công lược không họ thế giới 】chapter·5 (2018-12-19 19:28:20)

Đệ 151 chương [H]【 Công lược không họ thế giới 】chapter·6

Đệ 152 chương【 Công lược vô tính thế giới 】chapter·7 (2018-12-25 18:58:22)

153 [Khóa]

Đệ 153 chương (2018-12-30 17:08:06)

Đệ 154 chương【 công lược vô tính thế giới 】chapter·9 (2019-01-03 18:46:03)

Đệ 155 chương【 Công lược vô tính thế giới 】chapter·10 (2019-01-08 19:25:05)

Đệ 156 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·1 (2019-01-14 19:14:54)

Đệ 157 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·2 (2019-01-15 19:13:12)

Đệ 158 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·3 (2019-01-16 17:58:31)

Đệ 159 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·4 (2019-01-21 19:08:09)

Đệ 160 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·5 (2019-01-28 18:57:09)

Đệ 161 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·6 (2019-02-02 18:05:30)

Đệ 162 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·7 (2019-02-08 18:30:53)

Đệ 163 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·8 (2019-02-15 08:20:13)

Đệ 164 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·9 (2019-02-22 18:42:00)

Đệ 165 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·10 (2019-02-27 18:31:07)

Đệ 166 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·11 (2019-03-05 07:21:16)

Đệ 167 + 168 [H]

Đệ 169 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·14

Đệ 170 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter·15

Đệ 171 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter•16

Đệ 172 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter•17 (2019-03-16 18:15:38)

Đệ 173 chương【 Hoàng cung trốn đi kế hoạch 】chapter•18

Đệ 174 + 175 chương

✿,【 Võng du nghịch tập chi lộ 】

【 Võng du nghịch tập chi lộ 】chapter•11

Thế giới mười hai 【 Võng du nghịch tập chi lộ 】chapter•12

Thế giới mười hai 【 võng du nghịch tập chi lộ 】chapter•13 [H]

Thế giới mười hai 【 võng du nghịch tập chi lộ 】chapter•14

Thế giới mười hai 【 võng du nghịch tập chi lộ 】chapter•15

Thế giới mười ba 【 mạt thế cầu sinh chi đạo 】chapter•1

192 + 193

194 + 195

196 ~ 198

Thế giới mười ba 【 mạt thế cầu sinh chi đạo 】chapter•9 [...]

Thế giới mười ba 【 mạt thế cầu sinh chi đạo 】chapter•10

Thế giới mười ba 【 mạt thế cầu sinh chi đạo 】Chapter•11 [H]

202 + 203

204 + 205

Thế giới mười bốn 【 Đến từ Ác Long rít gào 】

【 Đến từ Ác Long rít gào 】Chapter•4 ~11

【 Đến từ Ác Long rít gào 】Chapter•12+13【H chương】

【 Đến từ Ác Long rít gào 】Chapter•14 +15

Thế giới mười lăm 【 Khiển trách ác độc yêu nữ 】

【 Khiển trách ác độc yêu nữ 】Chapter•4 ( H chương )

【 Khiển trách ác độc yêu nữ 】Chapter•5 ~10

Thế giới mười sáu 【 Đánh tan sủng phi hệ thống 】

Thế giới mười bảy 【 Bẻ cong vũ thẳng khuê mật 】

Thế giới mười tám 【 Phì trạch cải tạo chi lộ 】

Thế giới mười chín 【 Quay về thế giới hiện thực 】

Phiên Ngoại · Thế giới hai mươi 【 Tái ngộ nhiệm vụ thế giới 】